Komentarz do art. 572 ustawy

Komentarz do art. 572 ustawy

  1. Strona lub uczestnicy postępowania odwoławczego, a także ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy mogą wnioskować o sprostowanie protokołu posiedzenia, jeżeli zauważą, że nie odzwierciedla on rzeczywistego przebiegu posiedzenia, albo też nie prezentuje czynności i twierdzeń stron i uczestników w sposób prawidłowy (jest niekompletny, przeinacza).
  2. Do wniosku takiego można w szczególności dojść wskutek porównania treści protokołu pisemnego z przebiegiem posiedzenia zarejestrowanym w formie dźwięku lub obrazu i dźwięku. Należy jednak pamiętać, że protokół pisemny nie musi dokładnie i szczegółowo przytaczać wywodów stron.
  3. O sprostowaniu protokołu decyduje przewodniczący składu orzekającego, który może również sprostować protokół pisemny z urzędu, jeżeli zauważy w nim omyłkę, której nie dostrzegły strony bądź uczestnicy postępowania. O sprostowaniu czyni się wzmiankę w protokole.
  4. Jeżeli wniosek o sprostowanie protokołu ma zostać załatwiony odmownie, to decyduje o tym cały skład orzekający, wydając postanowienie o odmowie sprostowania protokołu, na które nie przysługuje skarga do sądu.
  5. Zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku nie podlega sprostowaniu.
16.11.2020
16.11.2020
Anna Prigan