Art. 517

  1. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
    1. nie zawiera braków formalnych;
    2. uiszczono wpis w wymaganej wysokości.
  2. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.