Komentarz do art. 522 ustawy

Komentarz do art. 522 ustawy

 1. Regulacja zawarta w tym przepisie utrzymuje tę przewidzianą w art. 186 poprzedniego p.z.p., w związku z czym orzeczenia zapadłe na gruncie art. 186 ust. 2, 3 i 3a zachowują aktualność.
 2. Przepis dotyczy sytuacji, w której po otrzymania odwołania zamawiający decyduje się je uwzględnić, w całości lub w części. Do uwzględnienia odwołania może oczywiście dojść w drodze oświadczenia złożonego w toku rozprawy, albo też na posiedzeniu niejawnym bezpośrednio ją poprzedzającym. Przepis reguluje jednak przypadki, w których oświadczenie zamawiającego w przedmiocie uwzględnienia odwołania zostanie złożone poza rozprawą. Zasadniczo będzie to miało miejsce w drodze pisemnej odpowiedzi na odwołanie.
 3. Zamawiający może, po pierwsze, uwzględnić odwołanie w całości, unikając w ten sposób negatywnej weryfikacji prawidłowości podejmowanych przez niego czynności i doprowadzając do umorzenia postępowania odwoławczego. Do umorzenia postępowania odwoławczego dojdzie wówczas, gdy albo brak jest uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do odwołania po stronie zamawiającego, albo też tacy uczestnicy są, ale nie sprzeciwią się uwzględnieniu odwołania.
 4. Jeżeli zamawiający uwzględnia odwołanie w całości, to Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego. Przy tym gdy któryś z wykonawców przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, Izba musi najpierw poinformować takich wykonawców o możliwości wniesienia sprzeciwu co do uwzględnienia odwołania, wyznaczając im w tym celu odpowiedni terminu. W razie braku sprzeciwu Izba umarza postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym, nie badając sprawy merytorycznie.
 5. Analogicznie gdy zamawiający uwzględnia odwołanie w części, zaś pozostałe zarzuty odwołania zostają wycofane przez odwołującego. Również wówczas rozpoznanie odwołania traci rację bytu i Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym, upewniając się najpierw, że żaden z wykonawców, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, nie sprzeciwił się częściowemu uwzględnieniu odwołania.
 6. Możliwy jest wreszcie i trzeci scenariusz, w którym dochodzi do uwzględnienia części zarzutów odwołania i do rozpoznania odwołania przez Izbę w pozostałej części. Również w takim przypadku, to znaczy gdy część zarzutów odwołania się ostanie i jest przedmiotem rozpoznania w toku rozprawy, uczestnik postępowania odwoławczego przystępujący po stronie zamawiającego może sprzeciwić się uwzględnieniu poszczególnych zarzutów. Jeśli tego nie zrobi, zakres rozpoznania odwołania jest ograniczony do tej części, w której strony (zamawiający i odwołujący) nadal pozostają w sporze.
 7. Brak sprzeciwu co do uwzględnienia odwołania w całości lub części oznacza, że w takim zakresie przystępujący nie wdał się w spór, wobec czego jest tak, jakby przystąpienia nie było.
 8. W każdym z omawianych przypadków, decydując się na uwzględnienie odwołania zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu, w takim zakresie, w jakim uwzględnił odwołanie.
 9. Jeżeli uwzględnienie całego odwołania lub jego poszczególnych zarzutów napotka sprzeciw wykonawcy, który stał się uczestnikiem postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, mimo uwzględnienia tych zarzutów przez zamawiającego dochodzi do ich rozpoznania przez Izbę w toku rozprawy w takim zakresie, w jakim wniesiono sprzeciw. Sytuację tę reguluje art. 523. Porównaj komentarz do art. 523.
 10. Należy podkreślić, że otrzymując oświadczenie o uwzględnieniu zarzutów odwołania Izba nie bada, czy zamawiający rzeczywiście wykonał, powtórzył lub unieważnił czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. Uwzględnienie odwołania w całości wiąże Izbę niezależnie od treści zarzutów odwołania, a przepis art. 522 uzależnia możliwość umorzenia postępowania przez Izbę jedynie od tego, czy w postępowaniu zostało skutecznie wniesione zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego.
 11. Postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego podlega zaskarżeniu skargą do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Wniesienie skargi nie tamuje możliwości rozstrzygnięcia przetargu i zawarcia w jego wyniku umowy, zgodnie z art. 577. Przedmiotem kontroli na etapie skargi jest prawidłowość działania Izby w związku z umorzeniem postępowania odwoławczego i do merytorycznego rozpoznania odwołania przez sąd dojdzie wyłącznie wówczas, gdy sąd uzna, że umorzenie było niezgodne z ustawą.
 12. W celu weryfikacji czynności podjętych przez zamawiającego w konsekwencji uwzględnienia odwołania należy wnieść nowe odwołanie. Zamawiający ma obowiązek wykonać, powtórzyć lub unieważnić czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu, ale nie jest to obowiązek bezwzględny.
 13. Gdyby zatem zamawiający nie zachował się tak, jak wynikałoby to z faktu uwzględnienia odwołania, podejmowane przez niego czynności i zaniechania można zaskarżyć. Należy jednak pamiętać, że w nowym postępowaniu odwoławczym czynności zamawiającego będą weryfikowane pod kątem zgodności z ustawą, a nie pod kątem ich zgodności z żądaniem uwzględnionego odwołania.
 14. Z kolei czynności zamawiającego wykonane zgodnie z żądaniami zawartymi w uwzględnionym odwołaniu nie podlegają już ponownej kontroli: nowe odwołanie co do nich zostanie odrzucone na podstawie art. 527528 pkt 5.
05.08.2020
16.09.2020
Anna Prigan