Komentarz do art. 553 ustawy

Komentarz do art. 553 ustawy

  1. Orzeczenia Izby można podzielić na wyroki i postanowienia.
  2. Wyrok wydaje skład orzekający, przed którym toczyło się postępowanie odwoławcze, i stanowi on orzeczenie merytoryczne, rozstrzygające sprawę co do istoty. Jeżeli Izba oddala odwołanie albo je uwzględnia, wydaje wyrok.
  3. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. Postanowienie jest orzeczeniem o charakterze formalnym. Wyróżniamy postanowienia kończące postępowanie odwoławcze (odrzucenie odwołania, zwrot odwołania) oraz postanowienia niekończące sprawy, wydawane w toku postępowania odwoławczego, np. w zakresie rozstrzygnięcia opozycji wobec przystąpienia, w zakresie wniosku dowodowego.
  4. Bardziej szczegółowa regulacja dotycząca treści wyroku została zawarta w art. 554.
  5. Zgodnie z komentowanym przepisem orzeczenie merytoryczne o oddaleniu lub uwzględnieniu odwołania może zostać wydane wyłącznie w formie wyroku. Natomiast poza rozstrzygnięciem merytorycznym wyrok zawiera również rozstrzygnięcia formalne, które z istoty rzeczy są postanowieniami. Przykładowo zgodnie z art. 557 w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Innym przykładem takiego rozstrzygnięcia jest częściowe umorzenie postępowania, bądź też częściowe odrzucenie odwołania.
21.09.2020
21.09.2020
Anna Prigan