Komentarz do art. 556 ustawy

Komentarz do art. 556 ustawy

  1. Zgodnie z art. 544 ust. 2 Prezes KIO może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub dotyczą takich samych czynności i zaniechań zamawiającego. W praktyce w takim przypadku odwołania zawsze są rozpoznawane łącznie.
  2. Dochodzi wówczas najczęściej do wydania jednego orzeczenia w sprawach połączonych, chociaż nie jest to obowiązkowe.
  3. Łączne orzeczenie w swojej sentencji zawiera zazwyczaj połączenie części składowych kilku orzeczeń. Uzasadnienie łącznego orzeczenia może być natomiast wspólne dla takich samych zarzutów powtarzanych w różnych odwołaniach, co ułatwia i przyśpiesza pracę KIO. Z tych względów łączne orzeczenie ma walor praktyczny.
28.09.2020
28.09.2020
Anna Prigan