Komentarz do art. 561 ustawy

Komentarz do art. 561 ustawy

  1. Jeżeli orzeczenie zawiera błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, strona lub uczestnik postępowania mogą złożyć wniosek o sprostowanie orzeczenia. Sprostowania może w takim przypadku dokonać Izba z urzędu. Sprostowania dokonuje się w drodze postanowienia o sprostowaniu.
  2. Przepis dotyczy możliwości poprawienia błędów, które nie ingerują w merytoryczną treść orzeczenia i są oczywiste. Na podstawie art. 561 nie można uzupełnić braków orzeczenia polegających na tym, że Izba nie orzekła o wszystkich zarzutach albo o kosztach postępowania. W takim przypadku pozostaje wnieść skargę, o której mowa w art. 579.
  3. Informacja o tym, że dokonano sprostowania orzeczenia, jest umieszczana w formie wzmianki na oryginale orzeczenia znajdującego się w aktach. Ponadto sprostowane orzeczenie doręcza się niezwłocznie wszystkim stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom razem z odpisem postanowienia o sprostowaniu.
28.09.2020
28.09.2020
Anna Prigan