Komentarz do art. 562 ustawy

Komentarz do art. 562 ustawy

  1. Orzeczenie Izby po stwierdzeniu wykonalności ma moc prawną na równi z wyrokiem. Wykonalność orzeczenia KIO na wniosek stwierdza sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika, jeżeli orzeczenie nadaje się do wykonania w drodze egzekucji. Następuje to poprzez nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności, na podstawie oryginału lub poświadczonego przez Prezesa Izby odpisu orzeczenia.
  2. Jeżeli nie da się ustalić właściwości ogólnej dłużnika, klauzulę wykonalności nadaje sąd rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja. Jeżeli zaś egzekucja ma być prowadzona za granicą, klauzulę wykonalności nadaje sąd rejonowy, w którego okręgu zostało sporządzone orzeczenie Izby.
  3. Zgodnie z art. 7811 k.p.c. wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia.
  4. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności strona, która dysponuje takim tytułem wykonawczym, może prowadzić egzekucję (wykonanie) orzeczenia przez komornika. Zasadniczo rzecz biorąc, może to być konieczne w przypadku egzekwowania przyznanych przez Izbę kosztów postępowania odwoławczego.
  5. Należy stwierdzić, że po wydaniu wyroku KIO zamawiający ma prawo wykonać czynności zgodne z tym wyrokiem, nawet jeśli została wniesiona skarga do sądu. Jeżeli zaś nie została wniesiona skarga, to po upływie czasu na jej wniesienie wyrok KIO staje się prawomocny i zamawiający ma obowiązek podjąć czynności zgodne z wyrokiem KIO.
  6. Należy odróżnić pojęcie wykonalności orzeczeń KIO od ich prawomocności. Orzeczenie jest prawomocne wtedy, gdy nie może być zmienione ani uchylone poprzez wniesienie skargi do sądu. Orzeczenie Izby staje się prawomocne z chwilą upływu terminu do wniesienia skargi, gdy jej nie wniesiono, bądź też z chwilą wydania wyroku oddalającego skargę przez sąd.
  7. Orzeczenia Izby powinny być konkretne i możliwe do wykonania, a zatem zrozumiałe i niepodlegające interpretacji. Uwzględniając odwołanie, Izba zgodnie z art. 554 ust. 3 może w szczególności nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego albo nakazać unieważnienie czynności zamawiającego, albo też nakazać zmianę projektowanego postanowienia umowy albo jego usunięcie.
28.09.2020
28.09.2020
Anna Prigan