Komentarz do art. 563 ustawy

Komentarz do art. 563 ustawy

 1. Izba może nałożyć na zamawiającego karę finansową, jeżeli w momencie orzekania umowa o zamówienie publiczne została już zawarta, a w wyniku postępowania odwoławczego ustalone zostało, że zachodzi jedna z podstaw unieważnienia umowy, o których mowa w art. 457, to jest że zamawiający:
  • z naruszeniem ustawy udzielił zamówienia, zawarł umowę ramową lub ustanowił dynamiczny system zakupów bez uprzedniego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia wszczynającego postępowanie (albo bez przekazania takiego ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej) lub bez wymaganego opublikowania ogłoszenia zmieniającego ogłoszenie wszczynające postępowanie, jeżeli zmiany miały znaczenie dla sporządzenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert,
  • zawarł umowę z naruszeniem art. 264 lub art. 308 ust. 2 lub 3 lub art. 421 ust. 1 lub 2 albo art. 577, jeżeli uniemożliwiło to Krajowej Izbie Odwoławczej uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy,
  • zawarł umowę przed upływem terminu, o którym mowa w art. 216 ust. 2,
  • z naruszeniem art. 314 ust. 1 pkt 3, ust. 3 i 4, art. 315 lub art. 422 ust. 2 lub 3 udzielił zamówienia objętego umową ramową,
  • z naruszeniem art. 323, art. 324 lub art. 391 ust. 4 lub 5 udzielił zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów.
 2. Orzeczenie kary finansowej ma miejsce w przypadku, gdy umowa powinna zostać unieważniona, a nie jest to możliwe, ponieważ:
  • umowa została częściowo wykonana, a zwrot świadczeń stron nie jest możliwy, albo też
  • mimo istnienia ku temu przesłanek umowa nie może zostać unieważniona z powodu ważnego interesu publicznego, w szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
 3. Pojęcie ważnego interesu publicznego definiuje art. 554 ust. 5, wskazując, że nie jest nim interes gospodarczy związany bezpośrednio z zamówieniem, obejmujący w szczególności konsekwencje poniesienia kosztów wynikających z opóźnienia w wykonaniu zamówienia, wszczęcia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, udzielenia zamówienia innemu wykonawcy oraz zobowiązań prawnych związanych z unieważnieniem umowy. Interes gospodarczy w utrzymaniu ważności umowy może być uznany za ważny interes publiczny wyłącznie w przypadku, gdy unieważnienie umowy spowoduje niewspółmierne konsekwencje.
 4. Jeżeli dochodzi do nałożenia na zamawiającego kary za zawarcie umowy podlegającej unieważnieniu, wysokość kary Izba ustala, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres naruszenia, za które kara jest orzekana, oraz wartość wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie. Kara ta może maksymalnie wynieść 10% wartości wynagrodzenia wykonawcy.
 5. Kary finansowej nakładanej orzeczeniem przez Izbę nie należy utożsamiać z karą pieniężną nakładaną przez Prezesa UZP w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami Działu XII. Poza samym trybem nałożenia kary (w orzeczeniu Izby lub w decyzji administracyjnej Prezesa UZP) różnią się też przesłanki jej nałożenia. Zgodnie z art. 621 ust. 2 Prezes UZP nie nakłada kary, jeżeli w związku z tym samym naruszeniem Izba lub sąd nałożyły już karę na zamawiającego.
 6. Zamawiający, na którego została nałożona kara finansowa, ma obowiązek ją uiścić w terminie 30 dni od uprawomocnienia się orzeczenia Izby lub sądu. Orzeczenie Izby staje się prawomocne z chwilą upływu terminu do wniesienia skargi (gdy jej nie wniesiono) lub wydania przez sąd wyroku oddalającego skargę (wskutek rozpoznania skargi). Wyrok sądu jest prawomocny z dniem jego wydania. Jeżeli kara nie zostanie uiszczona w terminie, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 567), przy czym nie pobiera się odsetek od kary uiszczonej nieterminowo. Wpływy z tytułu kar finansowych stanowią dochód budżetu państwa.
28.09.2020
28.09.2020
Anna Prigan