Komentarz do art. 565 ustawy

Komentarz do art. 565 ustawy

 1. Przepis mówi o prawomocności (ostateczności) orzeczeń o nałożeniu na podstawie art. 554 ust. 3 pkt 2 lit. b albo c kary finansowej na zamawiającego zgodnie z art. 563, czyli do wysokości 10% wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, w razie stwierdzenia, że umowa o zamówienie publiczne została zawarta, mimo że zachodzi jedna z podstaw unieważnienia umowy, o których mowa w art. 457.
 2. Zamawiający, na którego została nałożona kara finansowa, ma obowiązek ją uiścić w terminie 30 dni od uprawomocnienia się orzeczenia Izby lub sądu.
 3. Kara taka jest nakładana, jeżeli umowa powinna zostać unieważniona, a nie jest to możliwe, ponieważ:
  • umowa została częściowo wykonana, a zwrot świadczeń stron nie jest możliwy, albo też
  • mimo istnienia ku temu przesłanek umowa nie może zostać unieważniona z powodu ważnego interesu publicznego, w szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
 4. Nałożenie kary dotyczy sytuacji, gdy zamawiający:
  • z naruszeniem ustawy udzielił zamówienia, zawarł umowę ramową lub ustanowił dynamiczny system zakupów bez uprzedniego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia wszczynającego postępowanie (albo bez przekazania takiego ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej) lub bez publikacji wymaganego ogłoszenia zmieniającego ogłoszenie wszczynające postępowanie, jeżeli zmiany miały znaczenie dla sporządzenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert,
  • zawarł umowę z naruszeniem art. 264 lub art. 308 ust. 2 lub 3 lub art. 421 ust. 1 lub 2 albo art. 577, jeżeli uniemożliwiło to Krajowej Izbie Odwoławczej uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy,
  • zawarł umowę przed upływem terminu, o którym mowa w art. 216 ust. 2,
  • z naruszeniem art. 314 ust. 1 pkt 3, ust. 3 i 4, art. 315 lub art. 422 ust. 2 lub 3 udzielił zamówienia objętego umową ramową,
  • z naruszeniem art. 323, art. 324 lub art. 391 ust. 4 lub 5 udzielił zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów.
 5. Orzeczenie o karze jest prawomocne, kiedy:
  • upłynął już czternastodniowy termin na wniesienie skargi na orzeczenie o karze, o którym mowa w art. 580 ust. 2, a skargi nie wniesiono,
  • sąd wydał orzeczenie oddalające skargę, wobec czego orzeczenie Izby o karze zostało utrzymane w mocy.
 6. Orzeczenie sądu rozpatrującego skargę na orzeczenie Izby o nałożeniu kary finansowej jest prawomocne z dniem jego wydania.
28.09.2020
28.09.2020
Anna Prigan