Komentarz do art. 566 ustawy

Komentarz do art. 566 ustawy

  1. Przepis dotyczy trybu egzekwowania kary finansowej nałożonej na zamawiającego orzeczeniem KIO, o której mowa w art. 563 oraz art. 564.
  2. Kary finansowej nakładanej orzeczeniem przez Izbę nie należy utożsamiać z karą pieniężną nakładaną przez Prezesa UZP w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami Działu XII. Poza samym trybem nałożenia kary (w orzeczeniu Izby lub w decyzji administracyjnej Prezesa UZP) różnią się też przesłanki jej nałożenia. Zgodnie z art. 621 ust. 2 Prezes UZP nie nakłada kary, jeżeli w związku z tym samym naruszeniem Izba lub sąd nałożyły już karę na zamawiającego.
  3. Natomiast Prezes UZP jest wierzycielem w odniesieniu do kary orzeczonej przez Izbę zgodnie z art. 563 i art. 564, w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z tego względu Prezes KIO albo prezes sądu rozpatrującego skargę na orzeczenie Izby przesyła Prezesowi UZP odpis prawomocnego orzeczenia o nałożeniu kary finansowej.
  4. Nałożoną wyrokiem Izby karę zamawiający powinien zapłacić w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o nałożeniu kary na rachunek bankowy UZP.
  5. Jeżeli zamawiający nie zapłaci nałożonej kary w terminie, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przy czym nie pobiera się odsetek od kary uiszczonej nieterminowo. Wierzycielem jest Prezes UZP. Wpływy z tytułu kar finansowych stanowią dochód budżetu państwa.
28.09.2020
28.09.2020
Anna Prigan