Komentarz do art. 567 ustawy

Komentarz do art. 567 ustawy

  1. Przepis określa termin płatności kary finansowej nałożonej na zamawiającego orzeczeniem KIO, o której mowa w art. 563 oraz art. 564.
  2. Karę finansową uiszcza się w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia Izby lub sądu o nałożeniu kary finansowej, na rachunek bankowy UZP.
  3. Orzeczenie o karze jest prawomocne, kiedy:
    • upłynął już czternastodniowy termin na wniesienie skargi na orzeczenie o karze, o którym mowa w art. 580 ust. 2, a skargi nie wniesiono,
    • sąd wydał orzeczenie oddalające skargę, wobec czego orzeczenie Izby o karze zostało utrzymane w mocy.
  4. Jeżeli zamawiający nie zapłaci nałożonej kary w terminie, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przy czym nie pobiera się odsetek od kary uiszczonej nieterminowo.
  5. Wpływy z tytułu kar finansowych stanowią dochód budżetu państwa.
28.09.2020
28.09.2020
Anna Prigan