Komentarz do art. 369 ustawy

Komentarz do art. 369 ustawy

  1. Zamawiający sektorowi mają prawo dokonać ogłoszenia informacyjnego o zamówieniu lub zamówieniach planowanych w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
  2. Zamawiający nie ma następnie obowiązku wszczynać postępowania o udzielenie takich zamówień. Ogłoszenie stanowi jedynie informację dla wykonawców o zamiarach zamawiającego odnośnie do planowanych zamówień.  
  3. Publikacja okresowego ogłoszenia informacyjnego może nastąpić na stronie internetowej zamawiającego, ale zamawiający ma obowiązek opublikować na poziomie unijnym informację o tym fakcie – co najmniej poprzez ogłoszenie o publikacji okresowego ogłoszenia informacyjnego na stronie zamawiającego (na „profilu nabywcy”).
  4. Skorzystanie z prawa do publikacji okresowego ogłoszenia informacyjnego stwarza podstawę do skrócenia terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – por. art. 378 ust. 2 ustawy.
16.11.2020
16.11.2020