Komentarz do art. 386 ustawy

Komentarz do art. 386 ustawy

  1. Zamówienia sektorowe w trybie negocjacji bez ogłoszenia udzielane są w sposób, jak w zamówieniach klasyczne. Stosuje się do nich większość przepisów dotyczących tego trybu w zamówieniach klasycznych, tj. art. 208, art. 209 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 210 - 212.
  2. Ustęp 2 komentowanego przepisu w pkt 2 formułuje specyficzną przesłankę zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia uwzględniającą specyfikę trybów w zamówieniach sektorowych.
29.09.2020
11.01.2021