Komentarz do art. 413 ustawy

Komentarz do art. 413 ustawy

 1. Udzielenie zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w trybie dialogu konkurencyjnego następuje zgodnie z przepisami właściwymi dla stosowania tego trybu w zamówieniach klasycznych, co wynika z przepisu art. 395 ustawy. Niektóre z tych przepisów nie znajdują jednak zastosowania w zamówieniach obronnych. Są to regulacje, które:
  • określają przesłanki zastosowania dialogu konkurencyjnego (art. 170),
  • zobowiązują zamawiającego do zapewnienia na stronie internetowej postępowania opisu potrzeb i wymagań (art. 173),
  • wskazują część informacji, jakie powinny znaleźć się w opisie potrzeb i wymagań (art. 174 ust. 1),
  • regulują kwestie związane z zaproszeniem wykonawców do dialogu (art. 178 ust. 1 i 3),
  • kształtują treść zaproszenia do dialogu (art. 179),
  • określają treść specyfikacji warunków zamówienia (art. 185 ust. 2),
  • wskazują elementy treści zaproszenia do składania ofert (art. 186 ust. 2).
 2. Komentowany przepis przesądza, że zastosowanie trybu dialogu konkurencyjnego może mieć miejsce jedynie w przypadku, gdy zastosowanie trybów, które uznaje się za podstawowe w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (tj. przetargu ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem), nie jest możliwe z uwagi na szczególnie złożony charakter zamówienia.
 3. Jeżeli opis potrzeb i wymagań jest przekazywany wykonawcom wraz z zaproszeniem do dialogu, musi on zawierać następujące informacje:
  • opis części zamówienia, jeżeli dopuszczono składanie ofert częściowych (art. 134 ust. 2 pkt 2),
  • liczbę części zamówienia, na które wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części (art. 134 ust. 2 pkt 3),
  • opis wadium, jeżeli przewidziano konieczność wniesienia wadium (art. 134 ust. 2 pkt 4),
  • informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli przewidziano obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 134 ust. 2 pkt 5),
  • maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli przewidziano zawarcie umowy ramowej (art. 134 ust. 2 pkt 7),
  • informację o przeprowadzonej przez wykonawcę wizji lokalnej lub o sprawdzeniu przez niego wspomnianych dokumentów, jeżeli przewidziano możliwość albo wymaga się złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia (art. 134 ust. 2 pkt 9),
  • informacje o walutach obcych, w jakich można prowadzić rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą (art. 134 ust. 2 pkt 10),
  • informację o zwrocie kosztów udziału w postępowaniu, jeśli przewidziano możliwość zwrotu (art. 134 ust. 2 pkt 13),
  • wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jeżeli je przewidziano (art. 134 ust. 2 pkt 14),
  • wymagania dotyczące zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli takie wymagania zostały przewidziane (art. 134 ust. 2 pkt 15),
  • informację o zastrzeżeniu obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeśli takie zastrzeżenie przewidziano (art. 134 ust. 2 pkt 17),
  • wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia takich katalogów do oferty (art. 134 ust. 2 pkt 18),
  • określenie trybu udzielenia zamówienia (art. 156 ust. 1 pkt 3),
  • określenie przedmiotu zamówienia (art. 156 ust. 1 pkt 4),
  • pouczenie o środkach ochrony prawnej, które przysługują wykonawcy (art. 156 ust. 1 pkt 19),
  • nazwę i adres zamawiającego (art. 411 ust. 2 pkt 1),
  • informację o formie komunikacji zamawiającego z wykonawcami oraz wskazanie osób kompetentnych do komunikowania się z wykonawcami (art. 411 ust. 2 pkt 3),
  • informacje dotyczące ofert wariantowych, jeśli przewidziano ich składanie (art. 411 ust. 2 pkt 4),
  • informacje o przewidywanych zamówieniach z wolnej ręki dotyczących dostaw realizowanych przez dotychczasowego wykonawcę (art. 411 ust. 2 pkt 5).
 4. Jeżeli opis potrzeb i wymagań jest zamieszczany na stronie internetowej prowadzonego postępowania, musi on zawierać następujące informacje:
  • opis części zamówienia, jeśli dopuszczono składanie ofert częściowych (art. 134 ust. 2 pkt 2),
  • liczbę części zamówienia, na które wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części (art. 134 ust. 2 pkt 3),
  • opis wadium, jeżeli przewidziano konieczność wniesienia wadium (art. 134 ust. 2 pkt 4),
  • informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli  przewidziano obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 134 ust. 2 pkt 5),
  • maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli przewidziano zawarcie umowy ramowej (art. 134 ust. 2 pkt 7),
  • informację o przeprowadzonej przez wykonawcę wizji lokalnej lub o sprawdzeniu przez niego wspomnianych dokumentów, jeżeli przewidziano możliwość albo wymaga się złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia (art. 134 ust. 2 pkt 9),
  • informacje o walutach obcych, w jakich można prowadzić rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą (art. 134 ust. 2 pkt 10),
  • informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej (art. 134 ust. 2 pkt 12),
  • informację o zwrocie kosztów udziału w postępowaniu, jeśli przewidziano możliwość zwrotu (art. 134 ust. 2 pkt 13),
  • wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jeżeli je przewidziano (art. 134 ust. 2 pkt 14),
  • wymagania dotyczące zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli takie wymagania zostały przewidziane (art. 134 ust. 2 pkt 15),
  • informację o zastrzeżeniu obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeśli takie zastrzeżenie przewidziano (art. 134 ust. 2 pkt 17),
  • wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia takich katalogów do oferty (art. 134 ust. 2 pkt 18),
  • adres strony internetowej, na której zamawiający zamieści zmiany i wyjaśnienia treści opisu potrzeb i wymagań, a także inne dokumenty związane bezpośrednio z postępowaniem (art. 156 ust. 1 pkt 2),
  • określenie trybu udzielenia zamówienia (art. 156 ust. 1 pkt 3),
  • określenie przedmiotu zamówienia (art. 156 ust. 1 pkt 4),
  • podstawy wykluczenia,  zdefiniowane art. 108, oraz informację o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 156 ust. 1 pkt 9),
  • informacje o podmiotowych środkach dowodowych, a także o etapach, na których wykonawcy będą zobowiązani do złożenia tych środków (art. 156 ust. 1 pkt 10),
  • opis określający sposób przygotowania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (art. 156 ust. 1 pkt 14),
  • sposób i termin złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (art. 156 ust. 1 pkt 15),
  • sposób, w jaki wykonawcy zostaną poinformowani o ocenach wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (art. 156 ust. 1 pkt 16),
  • pouczenie o środkach ochrony prawnej, które przysługują wykonawcy (art. 156 ust. 1 pkt 19),
  • nazwę i adres zamawiającego (art. 411 ust. 2 pkt 1),
  • informację o formie komunikacji zamawiającego z wykonawcami oraz wskazanie osób kompetentnych do komunikowania się z wykonawcami (art. 411 ust. 2 pkt 3),
  • informacje dotyczące ofert wariantowych, jeśli przewidziano ich składanie (art. 411 ust. 2 pkt 4),
  • informacje o przewidywanych zamówieniach z wolnej ręki dotyczących dostaw realizowanych przez dotychczasowego wykonawcę (art. 411 ust. 2 pkt 5),
  • podstawy wykluczenia zdefiniowane w art. 405 ust. 2, jeśli zamawiający je przewidział (art. 405 ust. 2),
  • informacje dotyczące przewidywanego ograniczenia liczby wykonawców zaproszonych do dialogu wraz z podaniem ich liczby oraz kryteriów selekcji.
 5. Jeżeli liczba wykonawców, którzy złożyli ważne wnioski w postępowaniu, jest mniejsza niż minimalna liczba kandydatów (która zgodnie z przepisem art. 177 nie może być mniejsza niż 3), zamawiający może podjąć decyzję co do tego, czy chce kontynuować takie postępowanie, czy je zawiesić i ponownie opublikować ogłoszenie celem zainteresowania postępowaniem dodatkowych wykonawców.
 6. Zaproszenie do dialogu, obok nazwy i adresu zamawiającego, musi zawierać także następujące informacje:
  • numer ogłoszenia o zamówieniu (art. 179 ust. 1 pkt 2),
  • wagę przypisaną kryteriom oceny ofert lub kolejność tych kryteriów, jeśli nie wskazano tego w ogłoszeniu o zamówieniu lub opisie potrzeb i wymagań (art. 179 ust. 1 pkt 5),
  • informację o miejscu i terminie rozpoczęcia dialogu (art. 179 ust. 1 pkt 6),
  • informację o języku lub językach, w jakich będzie prowadzony dialog (art. 179 ust. 1 pkt 7).
 7. Na etapie zaproszenia do składania ofert minimalna treść zaproszenia obejmuje, obok nazwy i adresu zamawiającego, także:
  • wagę poszczególnych kryteriów oceny ofert, jeżeli nie została ona przypisana na wcześniejszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 186 ust. 2 pkt 4),
  • sposób i termin składania ofert, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia ofert (art. 186 ust. 2 pkt 5).
 8. Załączona do zaproszenia do złożenia oferty specyfikacja warunków zamówienia musi natomiast zawierać następujące informacje:
  • tryb udzielenia zamówienia (art. 134 ust. 1 pkt 3),
  • opis przedmiotu zamówienia (art. 134 ust. 1 pkt 4),
  • informację o przedmiotowych środkach dowodowych (art. 134 ust. 1 pkt 5),
  • termin wykonania zamówienia (art. 134 ust. 1 pkt 6),
  • termin związania ofertą (art. 134 ust. 1 pkt 13),
  • opis sposobu przygotowywania oferty (art. 134 ust. 1 pkt 14),
  • sposób oraz termin składania ofert (art. 134 ust. 1 pkt 15),
  • termin otwarcia ofert (art. 134 ust. 1 pkt 16),
  • sposób obliczenia ceny (art. 134 ust. 1 pkt 17),
  • opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 134 ust. 1 pkt 18),
  • informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 134 ust. 1 pkt 19),
  • projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 134 ust. 1 pkt 20),
  • pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy (art. 134 ust. 1 pkt 21),
  • opis części zamówienia, jeżeli dopuszczono składanie ofert częściowych (art. 134 ust. 2 pkt 2),
  • liczbę części zamówienia, na które wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części (art. 134 ust. 2 pkt 3),
  • opis wadium, jeżeli przewidziano konieczność wniesienia wadium (art. 134 ust. 2 pkt 4),
  • informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli przewidziano obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 134 ust. 2 pkt 5),
  • maksymalną liczbę wykonawców z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli przewidziano zawarcie umowy ramowej (art. 134 ust. 2 pkt 7),
  • informację o przeprowadzonej przez wykonawcę wizji lokalnej lub o sprawdzeniu przez niego wspomnianych dokumentów, jeżeli przewidziano możliwość albo wymaga się złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia (art. 134 ust. 2 pkt 9),
  • informacje o walutach obcych, w jakich można prowadzić rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą (art. 134 ust. 2 pkt 10),
  • informację o zwrocie kosztów udziału w postępowaniu, jeśli przewidziano możliwość zwrotu (art. 134 ust. 2 pkt 13),
  • wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jeżeli je przewidziano (art. 134 ust. 2 pkt 14),
  • wymagania dotyczące zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli takie wymagania zostały przewidziane (art. 134 ust. 2 pkt 15),
  • informację o zastrzeżeniu obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeśli takie zastrzeżenie przewidziano (art. 134 ust. 2 pkt 17),
  • wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia takich katalogów do oferty (art. 134 ust. 2 pkt 18),
  • nazwę i adres zamawiającego (art. 411 ust. 2 pkt 1),
  • informację o formie komunikacji zamawiającego z wykonawcami oraz wskazanie osób kompetentnych do komunikowania się z wykonawcami (art. 411 ust. 2 pkt 3),
  • informacje dotyczące ofert wariantowych, jeśli przewidziano ich składanie (art. 411 ust. 2 pkt 4),
  • informacje o przewidywanych zamówieniach z wolnej ręki dotyczących dostaw realizowanych przez dotychczasowego wykonawcę (art. 411 ust. 2 pkt 5).
29.12.2020
31.12.2020