Komentarz do art. 416 ustawy

Komentarz do art. 416 ustawy

  1. Komentowany przepis reguluje sytuacje, w których pozyskanie dokumentacji postępowania wymaga zwrócenia się przez wykonawców do podmiotu trzeciego.
  2. W takich przypadkach zamawiający, zapraszając wykonawców do kolejnego etapu postępowania, ma obowiązek podać adres, pod którym dokumenty i informacje są dostępne. Udostępnia się je wykonawcom za wynagrodzeniem. Procedura udostępniania informacji w takich przypadkach musi odpowiadać zasadom uczciwej konkurencji, równego traktowania oraz proporcjonalności. 
29.12.2020
29.12.2020