Komentarz do art. 421 ustawy

Komentarz do art. 421 ustawy

  1. Komentowany przepis reguluje terminy zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w dziedzinie obronności  i bezpieczeństwa. Zasady w tym zakresie są tożsame z obowiązującymi w zamówieniach klasycznych, jak uregulowano w art. 264 ustawy, a odmienności wynikają ze specyfiki zamówień obronnych.
  2. Przepis formułuje zasadę, że minimalny okres oczekiwania na zawarcie umowy po przesłaniu wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (standstill) dający uczestnikom postępowania możliwość skorzystania ze środków ochrony prawnej (odwołania) wynosi 10 lub 15 dni.
  3. Termin standstill liczy się od momentu nadania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, a nie od jego doręczenia drugiej stronie. Założenie, że nie ma tu znaczenia moment faktycznego zaznajomienia się wykonawców z treścią decyzji zamawiającego, jest słuszne, pozwala bowiem w tożsamy i zobiektywizowany sposób liczyć termin do wniesienia odwołania przez wszystkich wykonawców od tej samej czynności. UZP w stanowisku wyrażonym w informacji „Środki ochrony prawnej” dostępnej na stronie urzędu wskazał, że ustanawiając ww. terminy (liczone od dnia przesłania informacji), ustawodawca odwołuje się do tzw. „teorii wysłania”, według której samo podjęcie decyzji o zakomunikowaniu adresatowi oświadczenia woli oraz wykonanie niezbędnych do realizacji tego skutku czynności jest wystarczające dla uznania, że oświadczenie woli zostało złożone.
  4. W zamówieniach obronnych utrzymano komunikację faksem, do której stosuje się terminy jak dla zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  5. Zasadą jest, że jeśli wniesiono odwołanie, zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu zakończenia postępowania odwoławczego. 
  6. Zamawiający może jednak zdecydować o zawarciu umowy przed upływem okresu standstill w takich sytuacjach, kiedy wcześniejsze zawarcie umowy nie stanowi naruszenia interesów innych wykonawców w dostępie do zamówienia ani naruszenia prawa do wniesienia środków prawnych. Sytuacje te wymienia ustęp 2 komentowanego artykułu.
  7. Przepis przewiduje odstępstwo od zasady, że umowa w sprawie zamówienia może być zawarta na okres 4 lat i przewiduje w ust. 3 niezależne od siebie przypadki, w których zamawiający może podjąć decyzję o dłuższym okresie obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, co do zasady, zamawiający przechowuje dokumentację postępowania w całym okresie obowiązywania umowy.
  8. Komentowany przepis wprowadza także specyficzną regulację w zakresie obowiązku zamawiającego dotyczącego fazy ewaluacji wykonanej umowy. Można ocenić, że ust. 5 art. 421 stanowi połączenie przepisów, które mają zastosowanie do zamówień  klasycznych. W pierwszej kolejności zatem zamawiający ma obowiązek przekazać informację o wykonaniu umowy w terminie 30 dni od jej wykonania, co stanowi pewną analogię do ogłoszenia o wykonaniu umowy z art. 448 ustawy, przy czym, z uwagi na newralgiczny charakter zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, informacja ta nie podlega opublikowaniu, lecz przekazywana jest do Prezesa UZP.
  9. Powyższa informacja musi jednak zawierać szereg danych zawierających ocenę realizacji umowy, jak np. wskazanie kwoty pierwotnej za realizację zamówienia oraz ostatecznej kwoty, jaka w ramach umowy została wypłacona, czy informację o tym, czy zamówienie zostało wykonane należycie, w szczególności w przewidzianym terminie. To z kolei w części wypełnia wymagania dla raportu z realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 446 ust. 3 ustawy. Z uwagi na szczególny charakter zamówień obronnych kluczowa w omawianej kwestii będzie informacja na temat zaangażowanych podwykonawców. W zamówieniach obronnych sporządzenie powyższej informacji i przekazanie jej do UPZ jest bezwarunkowe (inaczej niż w przypadku raportu z realizacji zamówienia stosownie do art. 446 ust. 1 ustawy).
29.12.2020
29.12.2020