Art. 430

 1. W przypadku, gdy zamawiający określił wymagania w zakresie podwykonawstwa dotyczące stosowania procedury, o której mowa w art. 409 ust. 1 pkt 3, albo nałożył na wykonawców obowiązek, o którym mowa w art. 409 ust. 1 pkt 4, za podwykonawcę nie uznaje się:
  1. podmiotu, na który wykonawca może wywierać, bezpośrednio lub pośrednio, dominujący wpływ, podmiotu, który może wywierać dominujący wpływ na wykonawcę, podmiotu, który jako wykonawca podlega dominującemu wpływowi innego podmiotu w wyniku stosunku własności, udziału finansowego lub zasad określających jego działanie, w związku z:
   1. posiadaniem ponad połowy udziałów lub akcji podmiotu pozostającego pod dominującym wpływem lub
   2. posiadaniem ponad połowy głosów wynikających z udziałów lub akcji tego podmiotu, lub
   3. prawem do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu;
  2. grupy podmiotów utworzonych w celu uzyskania zamówienia;
  3. podmiotu powiązanego z grupą, o której mowa w pkt 2, w sposób określony w pkt 1.
 2. Wykonawca podaje w ofercie wykaz podmiotów, które nie mogą być uznane za podwykonawców, i aktualizuje go po zaistnieniu zmian w stosunkach między podmiotami.