Art. 436

 1. Umowa zawiera postanowienia określające w szczególności:
  1. planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną;
  2. warunki zapłaty wynagrodzenia;
  3. łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony;
  4. w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy:
   1. wysokości kar umownych naliczanych wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5,
   2. zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, w przypadku zmiany:
    • stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
    • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
    • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
    • zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)
    • jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.