Komentarz do art. 462 ustawy

Komentarz do art. 462 ustawy

 1. Celem tej regulacji, jak wskazuje ustawodawca europejski w motywie 105 preambuły dyrektywy 2014/24/UE, jest zapewnienie przejrzystości w łańcuchu podwykonawców, tak by instytucje zamawiające wiedziały, kto jest obecny na placach budowy, na których wykonywane są na ich rzecz roboty budowlane, oraz jakie przedsiębiorstwa świadczą usługi w budynkach, obiektach infrastruktury lub na obszarach (takich jak ratusze, szkoły komunalne, obiekty sportowe, porty czy autostrady), za które instytucje zamawiające są odpowiedzialne lub nad którymi sprawują bezpośredni nadzór.
 2. Przede wszystkim zamawiający może żądać podania informacji o zakresie zamówienia, jaki wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz o nazwach tych ostatnich, jeśli są znane. Taki przepis został wprowadzony już w poprzedniej ustawie, w wyniku implementacji dyrektywy 2014/24/UE. Wykonawca powinien więc na etapie ubiegania się o zamówienie znać zakres, jaki zamierza powierzyć podwykonawcom, bo w przeciwnym razie nie będzie mógł go im powierzyć w ogóle. Będzie więc zmuszony sam wykonać cały zakres zamówienia. Nie musi natomiast mieć wybranych podwykonawców – ich nazwy powinny być podane jedynie w przypadku, gdy są znane wykonawcy na etapie ubiegania się o zamówienie.
 3. Szczególne obowiązki informacyjne występują w odniesieniu do zamówień na roboty budowlane oraz zamówień na usługi, które mają być wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego. W ich przypadku zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał, o ile są już znane:
  • nazwy lub imiona i nazwiska podwykonawców,
  • dane kontaktowe do podwykonawców oraz osób do kontaktu z nimi. 
 4. Jeżeli w późniejszym okresie, tj. po rozpoczęciu wykonywania zamówienia, przekazane dane się zmienią albo pojawi się nowy podwykonawca, któremu wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia, wykonawca jest obowiązany przekazać odpowiednie informacje zamawiającemu. Wykonawcę obliguje go do tego sam przepis ustawy, co powoduje, że taki obowiązek nie będzie uzależniony od żądania zamawiającego.
  Już nie obligatoryjnie, jak w przypadku wykonawców robót budowlanych i usług na terenie nadzorowanym przez zamawiającego, ale według swojego uznania zamawiający może żądać wskazanych wyżej szczegółowych informacji o:
  • odwykonawcach zamówień na usługi inne niż te, które są wykonywane w miejscu podlegającym bezpośrednio nadzorowi zamawiającego,
  • dalszych podwykonawcach,
  • dostawcach uczestniczących w wykonaniu zamówień na roboty budowlane lub usługi.

   Weryfikacja podwykonawców pod względem przesłanek wykluczenia z postępowania
 5. Ustawa przewiduje możliwość weryfikacji podwykonawców pod kątem przesłanek wykluczenia z postępowania.
 6. Gdy wykonawca deklaruje udział podwykonawcy na etapie składania oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jego obowiązki są następujące:
  • w przypadku zamówień o wartości poniżej progów unijnych wykonawca zamieszcza informacje o podwykonawcach w i tak składanym przez niego oświadczeniu dotyczącym braku spełnienia przez niego przesłanek wykluczenia oraz spełnieniu kryteriów selekcji;
  • w przypadku zamówień o wartości powyżej progów unijnych wykonawca składa jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące każdego z podwykonawców.

   Podwykonawca udostępniający zasoby
 7. Podwykonawca może być jednocześnie podmiotem udostępniającym zasoby na potrzeby spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
 8. Obecna ustawa podtrzymuje funkcjonującą już w poprzednim p.z.p. regulację dotyczącą przypadku, gdy następuje zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. W takim przypadku wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż ten podwykonawca, który już nie jest uwzględniany przy realizacji zamówienia. Po zmianie lub rezygnacji z angażowania danego podwykonawcy w wykonanie zamówienia warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione nie tylko na takim poziome, dzięki któremu głównemu wykonawcy udało się uzyskać zamówienie, lecz w stopniu nie mniejszym niż to było przy uwzględnieniu danego podwykonawcy.
30.12.2019
12.01.2021
Hanna Drynkorn