Art. 493

Art. 493

Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych, zwany dalej „Komitetem”, jest organem doradczym ministra właściwego do spraw gospodarki.