Komentarz do art. 597 ustawy

Komentarz do art. 597 ustawy

  1. Artykuł 597 zawiera w swojej treści istotną regulację, zobowiązującą organy prowadzące kontrolę udzielania zamówień publicznych do współdziałania i dzielenia się wynikami przeprowadzonych kontroli. Regulacja ta jest istotna zarówno z punktu widzenia kontrolujących, jak i kontrolowanych. Z jednej strony, organy mające wszcząć nową kontrolę otrzymują w ten sposób informację o kontrolach prowadzonych już wcześniej i ich ustaleniach. Z drugiej strony, kontrolowany może w takich przypadkach powoływać się na wyniki wcześniejszych kontroli, a organ prowadzący nową kontrolę musi wziąć je pod uwagę.
  2. Podstawowa regulacja zawarta w ust. 1 wskazuje na obowiązek współpracy organów kontroli między sobą i obowiązek wymiany informacji w zakresie prowadzonych kontroli i ich wyników. Od obowiązków tych ustawa nie przewiduje wyjątku, tak więc obowiązek współpracy w istocie ma charakter ciągły i organy właściwe do prowadzenia kontroli ciągle powinny dzielić się informacjami w tym zakresie.
  3. Realizacja obowiązku współdziałania została częściowo przewidziana w ust. 2 komentowanego przepisu. Przepis ten jednak odnosi się wyłącznie do jednej sytuacji – powzięcia informacji o przeprowadzonej wcześniej kontroli. Jest regulacją szczególną do obowiązku przewidzianego w ust. 1 i na podstawie tego ostatniego organy kontroli mają uprawnienie i obowiązek do współdziałania w pozostałym zakresie. Natomiast sytuacja szczególna, w której już w toku prowadzenia kontroli nowy organ dowiaduje się o kontroli przeprowadzonej poprzednio przez inny organ, wymaga wtedy zwrócenia się do tego organu, chyba że wyniki tej kontroli pozyskał w inny sposób – np. zostały udostępnione przez samego kontrolowanego.
  4. Obowiązek podzielenia się wynikami kontroli w sposób opisany w ust. 2 obwarowany jest dla organu, do którego zwraca się organ prowadzący kontrolę, terminem wykonania, przy czym z zasady powinno to nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 30 dni. W powołanym przepisie nie ma jednak żadnej sankcji za przekroczenie tego terminu, a w każdym razie nie można go traktować jako końcowego w tym sensie, że miałby on powodować wygaśnięcie kompetencji do przekazania wyników swojej wcześniejszej kontroli. Wręcz przeciwnie, konstrukcja ust. 2 pkt 2 i ust. 3 komentowanego przepisu nakazuje przyjąć, że organ zwracający się o wyniki wcześniejszej kontroli do innego organu musi czekać, aż te wyniki zostaną mu skutecznie przekazane, bowiem jest obowiązany wziąć je pod uwagę w ramach prowadzonej samodzielnie kontroli.
16.09.2020
16.09.2020