Art. 606

 1. Z kontroli sporządza się protokół.
 2. Protokół kontroli zawiera w szczególności:
  1. nazwę i adres zamawiającego;
  2. datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
  3. imiona i nazwiska kontrolujących;
  4. oznaczenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli;
  5. informację o stwierdzeniu naruszenia przepisów ustawy lub ich braku.