Komentarz do art. 616 ustawy

Komentarz do art. 616 ustawy

 1. Artykuł 616 określa sposób zakończenia kontroli uprzedniej: poprzez doręczenie informacji o wyniku kontroli. W przeciwieństwie do kontroli doraźnej określonej w art. 609 jest więc tylko jeden możliwy sposób zakończenia kontroli uprzedniej.
 2. Ustęp 1 komentowanego przepisu wskazuje wymagane prawem (choć nie jedyne, a tylko wymienione w szczególności) elementy informacji o wyniku kontroli uprzedniej. Są to:
  • określenie postępowania, które było przedmiotem kontroli uprzedniej,
  • zalecenia pokontrolne, jeżeli w toku kontroli uprzedniej stwierdzono, że jest zasadne unieważnienie postępowania lub usunięcie stwierdzonych naruszeń.
  • informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku,
 3. Jak widać z konstrukcji przepisu, elementy powyższe mogą mieć charakter fakultatywny. Na przykład jeśli w informacji o wyniku kontroli stwierdzono brak naruszeń, nie będą wskazywane zalecenia pokontrolne w zakresie ich usunięcia.
 4. Artykuł 616 ustęp 2 przewiduje natomiast, że jeśli  zamawiający zaskarży wynik kontroli (na mocy art. 617 p.z.p.), moment jej zakończenia przesuwa się na chwilę doręczenia zamawiającemu informacji o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń.
 5. Ustawa przewiduje terminy na doręczenie wyniku kontroli uprzedniej, co przekłada się na określenie czasu trwania samego postępowania kontrolnego – jak się wydaje, w ocenie ustawodawcy jest to czas maksymalny. Przekroczenie terminów kontroli wskazanych w ust. 3 nie wywołuje jednak negatywnych skutków dla Prezesa Urzędu, mimo że zamawiający zgodnie z ust. 4 przepisu nie może zawrzeć umowy do czasu doręczenia informacji o wyniku kontroli uprzedniej.
 6. Terminy na wykonanie kontroli uprzedniej są stosunkowo krótkie – 14 dni oraz 30 dni w przypadku kontroli szczególnie skomplikowanej. Terminy te są liczone od przekazania przez zamawiającego dokumentacji postępowania określonej w art. 605 ust. 1, zatem obejmującej także ewentualne wyjaśnienia zamawiającego i dalsze materiały (zob. komentarz do tego przepisu).
 7. Ostatni ustęp omawianego artykułu przewiduje dla kierownika zamawiającego obowiązek poinformowania o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych (oczywiście jeśli zostały sformułowane). Jednak obowiązek taki istnieje nie w każdym przypadku, a wyłącznie na wniosek Prezesa Urzędu.
22.12.2020
22.12.2020