Art. 622

  1. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.
  2. Kary pieniężne podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.