Art. 1

Ustawa reguluje zamówienia publiczne, zwane dalej „zamówieniami”, oraz konkursy, w tym określa:

  1. podmioty obowiązane do stosowania przepisów ustawy;
  2. zakres wyłączeń stosowania przepisów ustawy;
  3. zasady udzielania zamówień;
  4. etapy przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
  5. tryby udzielania zamówień oraz szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień;
  6. wymagania dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych;
  7. organy właściwe w sprawach zamówień;
  8. środki ochrony prawnej;
  9. pozasądowe rozwiązywanie sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego;
  10. kontrolę udzielania zamówień oraz kary pieniężne.