Komentarz do art. 19 ustawy

Komentarz do art. 19 ustawy

 1. Komentowana regulacja określa obowiązki zamawiających w zakresie realizacji przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. RODO w art. 13 wymaga, aby podmiot pozyskujący dane osobowe (administrator) przekazał osobie, której dane dotyczą, stosowne informacje na swój temat. Zamawiający, pozyskując dane osobowe w toku postępowania, jest zobowiązany przekazać informacje określone w art. 13 RODO w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Obowiązek informacyjny obejmuje następujące informacje:  
  • tożsamość i dane kontaktowe zamawiającego oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe jego przedstawiciela,
  • gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych,
  • cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania,
  • jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią,
  • informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją,
  • gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony, względnie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń lub wiążących reguł korporacyjnych lub wyjątkowego przekazania – wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych,
  • informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania.
 3. W zakresie informacji niezbędnych do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania mieszczą się:
  • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe – kryteria ustalania tego okresu,
  • informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
  • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO– informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych,
  • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 4. Jeżeli zamawiający planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji (jak wyżej wymienione).
 5. Stosownie do przepisu art. 16 RODO osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo żądać od administratora (tu: zamawiającego) niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Nie wydaje się możliwe, aby skutkiem sprostowania danych osobowych miało dojść do zmiany podmiotowej czy zmian w zakresie oceny podmiotowej wykonawcy, czy też istotnej zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego – skoro regulacja dotyczy wyłącznie danych osoby. Jednak sens przepisu art. 19 ust. 2 jest taki, że uprawnienie do sprostowania będzie ograniczone, jeśli miałoby prowadzić do zmiany wyniku postępowania lub istotnej zmiany umowy.
 6. Zgodnie z art. 18 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od zamawiającego ograniczenia przetwarzania danych w określonych przypadkach. Przepis art. 19 ust. 3 przesądza, że uprawnienie to jest nieskuteczne, jeśli dane zostały pozyskane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – dopóki trwa to postępowanie. Porównaj również komentarz do art. 76
 7. Zamawiający ma obowiązek poinformować o ograniczeniach w realizacji prawa do sprostowania danych oraz prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach postępowania.
06.10.2020
06.10.2020