Komentarz do art. 27 ustawy

Komentarz do art. 27 ustawy

  1. Przepis reguluje sposób określania głównego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy na zamówienie składają się równocześnie różne rodzaje zamówień: na usługi, dostawy lub roboty budowlane, i określa, że w takim przypadku należy stosować przepisy dotyczące głównego przedmiotu zamówienia.
  2. W ust. 2 zawarta jest zasada, zgodnie z którą w przypadku określonych kategorii zamówień mieszanych (to jest na usługi i dostawy oraz na usługi i usługi społeczne oraz inne szczególne usługi) dla określenia głównego przedmiotu zamówienia należy oszacować wartości danych usług lub dostaw i jako główny przedmiot zamówienia potraktować ten element, którego wartość jest wyższa.
  3. Ponieważ ust. 2 nie wymienia wszystkich możliwych konfiguracji zamówień mieszanych, należy dojść do wniosku, że główny przedmiot zamówienia w innych przypadkach można określać z uwzględnieniem innych okoliczności niż tylko proste porównanie wartości każdego z elementów zamówienia.
15.07.2020
15.07.2020
Anna Prigan