Art. 44

 1. Centralnym zamawiającym jest zamawiający, który prowadzi stałą działalność w zakresie:
  1. nabywania produktów lub usług z przeznaczeniem ich odsprzedaży zamawiającym lub
  2. udzielania zamówień lub zawierania umów ramowych na roboty budowlane, dostawy lub usługi, na rzecz zamawiających.
 2. Centralny zamawiający może prowadzić działalność w zakresie wykonywania pomocniczych działań zakupowych, o których mowa w art. 37 ust. 3.
 3. Zamawiający, bez zastosowania ustawy, mogą:
  1. nabywać produkty lub usługi od centralnego zamawiającego prowadzącego działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1;
  2. w przypadku gdy centralny zamawiający prowadzi działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nabywać roboty budowlane, dostawy lub usługi:
   1. w drodze zamówień udzielanych przez tego centralnego zamawiającego,
   2. za pomocą dynamicznego systemu zakupów obsługiwanego przez tego centralnego zamawiającego,
   3. na podstawie umowy ramowej zawartej przez tego centralnego zamawiającego;
  3. nabywać od centralnego zamawiającego odpłatne usługi w zakresie określonym w ust. 1 i 2.
 4. Przepis ust. 3 stosuje się w przypadkach nabywania:
  1. produktów lub usług w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1 przez zamawiającego:
   1. publicznego, od centralnego zamawiającego, który jest zamawiającym publicznym,
   2. sektorowego, od centralnego zamawiającego, który jest zamawiającym publicznym lub zamawiającym sektorowym,
   3. publicznego lub zamawiającego sektorowego, udzielających zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, od centralnego zamawiającego, który jest zamawiającym publicznym, zamawiającym sektorowym lub europejskim organem publicznym, o ile stosuje przepisy ustawy właściwe dla zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;
  2. robót budowlanych, dostaw lub usług w zakresie określonym w ust. 3 pkt 2 przez:
   1. zamawiającego publicznego:
    • w drodze zamówień udzielanych przez centralnego zamawiającego, który jest zamawiającym publicznym lub
    • za pomocą dynamicznego systemu zakupów obsługiwanego przez tego centralnego zamawiającego, lub
    • na podstawie umowy ramowej zawartej przez tego centralnego zamawiającego,
   2. zamawiającego sektorowego:
    • w drodze zamówień udzielanych przez centralnego zamawiającego, który jest zamawiającym publicznym lub zamawiającym sektorowym lub
    • za pomocą dynamicznego systemu zakupów obsługiwanego przez tego centralnego zamawiającego, lub
    • na podstawie umowy ramowej zawartej przez tego centralnego zamawiającego,
   3. zamawiającego publicznego lub zamawiającego sektorowego, udzielających zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa:
    • w drodze zamówień udzielanych przez centralnego zamawiającego, który jest zamawiającym publicznym, zamawiającym sektorowym lub europejskim organem publicznym, o ile stosuje przepisy ustawy właściwe dla zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa lub
    • za pomocą dynamicznego systemu zakupów obsługiwanego przez tego centralnego zamawiającego, lub
    • na podstawie umowy ramowej zawartej przez tego centralnego zamawiającego.
 5. Centralny zamawiający odpowiada za zgodność z ustawą działalności, o której mowa w ust. 1.
 6. Przepisy dotyczące zamawiającego stosuje się odpowiednio do centralnego zamawiającego.