Art. 57

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  1. nie podlegają wykluczeniu;
  2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego.