Komentarz do art. 74 ustawy

Komentarz do art. 74 ustawy

  1. Protokół postępowania służy realizacji zasady jawności i przejrzystości. Jest on zatem dostępny na wniosek i zasadniczo od razu, w dowolnym momencie postępowania, z wyjątkiem terminu udostępniania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; terminy te określa art. 74 ust. 2.
  2. Z ofertami i załącznikami do nich można się więc zapoznać niezwłocznie po otwarciu ofert, jako że przed tym terminem nie ma do nich wglądu nawet zamawiający. Uwaga ta dotyczy ofert ostatecznych, ponieważ zgodnie z art. 166 ust. 3 oferty wstępne oraz składane w trakcie negocjacji udostępniane są od dnia otwarcia ofert ostatecznych, chyba że oferta wstępna zostaje wybrana jako oferta najkorzystniejsza (art. 152 ust. 2: zamawiający może udzielić zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez negocjacji, o ile wskaże w ogłoszeniu o zamówieniu, że zastrzega sobie taką możliwość). Podobnie oferty podlegające negocjacjom w trybie podstawowym w wariancie trzecim są udostępniane dopiero od dnia otwarcia ofert ostatecznych. Por. komentarz do art. 291.
  3. Z kolei wnioskami o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz załącznikami do nich można zapoznać się od dnia, kiedy zamawiający poinformuje wykonawców o wynikach oceny tych wniosków.
  4. Art. 74 ust. 3 przewiduje ponadto ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania zgodnie z art. 18 RODO. Przepis ten stanowi, że osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo żądać od administratora ograniczenia przetwarzania danych, jeśli: a) kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, która żądała ograniczenia przetwarzania.
  5. Prawo domagania się ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO, doznaje ograniczenia zgodnie z art. 74 ust. 3. Mianowicie dane osobowe zawarte w protokole i załącznikach do niego nie są przetwarzane od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Nie dochodzi natomiast do ograniczenia ich przetwarzania w toku postępowania, ponieważ paraliżowałoby to prawidłowy przebieg postępowania.
09.09.2020
15.02.2022
Anna Prigan