Art. 112

  1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.
  2. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
    1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
    2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
    3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
    4. zdolności technicznej lub zawodowej.