Art. 124

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający:

  1. żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia;
  2. może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.