Art. 146

 1. Zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli:
  1. został złożony po terminie;
  2. został złożony przez wykonawcę:
   1. podlegającego wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
   2. niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
   3. który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, innych dokumentów lub oświadczeń;
  3. jest niezgodny z przepisami ustawy;
  4. jest nieważny na podstawie odrębnych przepisów;
  5. nie został sporządzony lub przekazany w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego.
 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy niezaproszonego do składania ofert uznaje się za odrzucony.