Art. 155

  1. W celu ustalenia przez wykonawców charakteru i zakresu zamówienia oraz wymagań formalnych i proceduralnych dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza opis potrzeb i wymagań.
  2. Zamawiający zapewnia, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do opisu potrzeb i wymagań od dnia:
    1. publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
    2. przekazania zaproszenia do negocjacji, w okolicznościach, o których mowa w art. 154 ust. 1
    • nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia.
  3. Przepisy art. 133 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.