Art. 229

Aukcja elektroniczna może opierać się na następujących elementach ofert:

  1. cenach, jeżeli jedynym kryterium oceny ofert w postępowaniu jest cena;
  2. cenach lub nowych wartościach elementów ofert wskazanych w dokumentach zamówienia, jeżeli kryteriami oceny ofert w postępowaniu są kryteria jakościowe, albo najniższy koszt.