Art. 235

  1. Oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej.
  2. W sytuacji określonej w ust. 1, bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu.