Art. 237

Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną:

  1. w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej;
  2. jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;
  3. po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.