Komentarz do art. 269 ustawy

Komentarz do art. 269 ustawy

  1. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, o których mowa w art. 267 ust. 2, są zamieszczane tam przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.
  2. Prezes Urzędu zapewnia techniczne utrzymanie systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego udostępniany jest Biuletyn Zamówień Publicznych, oraz określa okres przechowywania danych osobowych zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Natomiast w celu realizacji praw określonych w art. 15 i 16 RODO należy kierować żądania do zamawiającego. Chodzi tu o prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do sprostowania swoich danych osobowych.
  3. Zgodnie z art. 15 RODO osoba, której dane dotyczą, ma w szczególności prawo do informacji o celu przetwarzania danych, kategorii danych oraz o odbiorcach, którym dane zostały ujawnione. Z kolei zgodnie z art. 16 RODO ma ona prawo żądać od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Prawa te powinna realizować, kierując żądanie do zamawiającego, a nie do Biuletynu Zamówień Publicznych.
  4. Ustawa reguluje sposób przetwarzania danych osobowych w sposób szczególny. Por. art. 18, art. 19, art. 74, art. 75 i art. 76.
05.02.2020
05.02.2020
Anna Prigan