Komentarz do art. 271 ustawy

Komentarz do art. 271 ustawy

  1. Zamawiający może zmienić każde ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Dotyczy to wszystkich rodzajów ogłoszeń wymienionych w art. 267 ust. 2.  Zmiana ogłoszenia następuje poprzez publikację ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.
  2. Jeżeli zmiana ogłoszenia dotyczy ogłoszenia o zamówieniu, to zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach albo ofertach, jeżeli jest to konieczne.
  3. W razie istotnej zmiany ogłoszenia o zamówieniu zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian we wnioskach albo ofertach. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu jest uważana za istotną, jeżeli dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania. W danej sytuacji istotne mogą być również inne zmiany.
  4. Jeżeli zamawiający skorzystał z prawa udostępnienia ogłoszenia o zamówieniu dodatkowo w innym miejscu niż Biuletyn Zamówień Publicznych, do czego uprawnia go art. 270, to publikuje tam również niezwłocznie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zasada z art. 270 ust. 4 ma zastosowanie również do ogłoszeń o zmianie: informacje zawarte w Biuletynie Zamówień Publicznych i w innym miejscu muszą być spójne, a także w pierwszym rzędzie muszą być publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Publikacja zmiany ogłoszenia w dodatkowym miejscu następuje niezwłocznie po publikacji zmiany w BZP.
23.01.2020
23.01.2020
Anna Prigan