Art. 273

  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
    1. braku podstaw wykluczenia;
    2. spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
  2. W trybie podstawowym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.