Komentarz do art. 273 ustawy

Komentarz do art. 273 ustawy

 1. Odmiennie niż ma to miejsce w przypadku zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, w postępowaniach poniżej progów nie trzeba żądać jakichkolwiek podmiotowych środków dowodowych.
 2. Zamawiający określa, czy wymaga od wykonawców przedłożenia podmiotowych środków dowodowych i w jakim zakresie, to jest:
  • czy tylko na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia,
  • czy również na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
 3. Informację o wymogu przedstawienia podmiotowych środków dowodowych w określonym przez siebie zakresie zamawiający zamieszcza albo w SWZ – zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 3 w trybie podstawowym prowadzonym w wariancie pierwszym lub drugim (to jest w postępowaniach prowadzonych zgodnie z art. 275 pkt 1 i 2), albo też w opisie potrzeb i wymagań – zgodnie z art. 282 ust 2 pkt 1, jeżeli postępowanie w trybie podstawowym prowadzone jest w wariancie trzecim, o którym mowa w art. 275 pkt 3.
 4. W postępowaniach o wartości równej lub większej od progów unijnych wymaganie podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia jest obowiązkowe zgodnie z art. 124.
 5. Podmiotowe środki dowodowe zostały zdefiniowane w art. 7 pkt 17. Są to środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
 6. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, zwane potocznie oświadczeniem wstępnym, nie mieści się w kategorii podmiotowych środków dowodowych.
 7. Złożenie oświadczenia wstępnego jest obowiązkowe bez względu na wartość zamówienia. W trybie podstawowym jest ono składane w zakresie określonym przez zamawiającego, zaś w trybach właściwych dla postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne – na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
 8. Oświadczenie wstępne mówi o sytuacji podmiotowej wykonawcy, to jest o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
05.02.2020
05.02.2020
Anna Prigan