Komentarz do art. 281 ustawy

Komentarz do art. 281 ustawy

 1. Art. 281 wymienia obowiązkowe i fakultatywne elementy SWZ w postępowaniach prowadzonych w trybie podstawowym w wariancie 1 i 2 (to znaczy bez negocjacji oraz z możliwością negocjacji oferty). Elementy obowiązkowe wymienione w art. 281 ust. 1 muszą się znaleźć w każdej SWZ udostępnianej przez zamawiającego w tego typu postępowaniach. Z kolei uwzględnienie w SWZ elementów fakultatywnych wymienionych w art. 281 ust. 2 i 3 jest również obowiązkowe (sformułowanie „SWZ zawiera również”), ale tylko wtedy, gdy projektując postępowanie, zamawiający planuje zastosować wymienione w tym przepisie instytucje/rozwiązania. Ust. 2 dotyczy więc tych wymagań i formalności, które zamawiający wprowadza do postępowania według własnego uznania i stosownie do przedmiotu zamówienia.
 2. SWZ zgodnie z definicją art. 7 pkt 3 jest jednym z dokumentów zamówienia, wytworzonym przez zamawiającego i służącym do określenia i opisania przedmiotu zamówienia.
 3. W stosunku do art. 134, który reguluje zawartość SWZ w trybie przetargu nieograniczonego (dotyczy postępowań o wartości równej lub wyższej od progów unijnych), art. 281 zawiera pewne odmienności, wynikające z odmienności procedur, w ramach których prowadzone są te postępowania. Jednak zasadniczy trzon informacji, które muszą znaleźć się w każdym SWZ (tak na gruncie art. 134 ust. 1, jak 281 ust. 1), jest taki sam. Są to:
  • nazwa i adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania,
  • adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
  • tryb udzielenia zamówienia,
  • opis przedmiotu zamówienia,
  • termin wykonania zamówienia,
  • projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy,
  • informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej,
  • informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69,
  • wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami,
  • termin związania ofertą,
  • opis sposobu przygotowania oferty,
  • sposób oraz termin składania ofert,
  • termin otwarcia ofert,
  • podstawy wykluczenia, przy czym w przypadku trybu podstawowego chodzi wyłącznie o te podstawy, o których mowa w art. 108 ust. 1, zaś w przypadku przetargu nieograniczonego, w przypadku zamówień o dużej wartości może wchodzić również w grę podstawa wykluczenia z art. 108 ust. 2,
  • sposób obliczenia ceny,
  • opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert,
  • informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  • pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.
 4. Obowiązkowym elementem SWZ charakterystycznym dla trybu podstawowego jest natomiast informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji, czy też nie (ust. 1 pkt 4).
 5. Jeżeli chodzi o elementy fakultatywne SWZ (ale uwzględniane w SWZ obligatoryjnie, jeżeli dotyczą wymagań zastosowanych w danym postępowaniu przez zamawiającego), to w trybie podstawowym są one zasadniczo tożsame z analogicznymi elementami fakultatywnymi przewidzianymi dla SWZ w przetargu nieograniczonym w art. 134 ust. 2. Odmienności są następujące:
  • w trybie podstawowym zamawiający może, ale nie musi stawiać warunków udziału w postępowaniu; jeżeli je przewiduje, to zgodnie art. 281 ust. 2 pkt 2 informację o tym zawiera w SWZ; w konkurencyjnych trybach zamówień o wartości równej lub wyższej od progów unijnych informacja o warunkach udziału w postępowaniu jest obowiązkowym elementem każdej SWZ (art. 134 ust. 1 pkt 8);
  • w trybie podstawowym zgodnie z art. 273 ust. 1 zamawiający może, ale nie musi wymagać złożenia podmiotowych środków dowodowych; jeżeli przewiduje obowiązek ich złożenia, to zgodnie art. 281 ust. 2 pkt 3 informację o tym zawiera w SWZ; w konkurencyjnych trybach zamówień o wartości równej lub wyższej od progów unijnych wykaz podmiotowych środków dowodowych jest obowiązkowym elementem każdej SWZ (art. 134 ust. 1 pkt 9);
 6. Ponadto zgodnie z art. 281 ust. 3 w trybie podstawowym w wariancie 2 (z art. 275 pkt 2) SWZ zawiera też informację, czy zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji, stosując kryteria oceny ofert. Możliwość tę daje mu art. 288 ust. 1. Warto wskazać, że omawiane postanowienie SWZ jest także fakultatywnym elementem SWZ w postępowaniu prowadzonym w przetargu ograniczonym (zgodnie z art. 142 ust. 2 pkt 3), a w postępowaniach prowadzonych w trybie negocjacji z ogłoszeniem, w dialogu konkurencyjnym oraz w trybie podstawowym w wariancie trzecim jest informacją umieszczaną w ogłoszeniu o zamówieniu lub w opisie potrzeb i wymagań (por. art. 159 ust. 2, art. 177 ust. 2, art. 288 ust. 2). Nawiasem mówiąc, art. 282 dość niefortunnie nie wskazuje tej informacji jako elementu opisu potrzeb i wymagań.
 7. Art. 281 ust. 1, zapewne przez przeoczenie ustawodawcy, nie zawiera wskazania obowiązku zawarcia w SWZ informacji o przedmiotowych środkach dowodowych, analogicznie do art. 134 ust. 1 pkt 5, mimo że oddział 5 rozdziału 1 w dziale II (art. 104-107) ma w pełni zastosowanie również do trybu podstawowego. Tymczasem zgodnie z art. 107 ust. 1 jeżeli zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą. W efekcie, jeżeli istnieje obowiązek ich złożenia, zamawiający ma obowiązek określenia tego w SWZ, chociażby w świetle zasady przejrzystości postępowania.
 8. Porównaj również komentarz do art. 134.
28.01.2020
28.01.2020
Anna Prigan