Komentarz do art. 312 ustawy

Komentarz do art. 312 ustawy

  1. Umów ramowych nie powinni realizować zamawiający niezidentyfikowani w takiej umowie. Zatem do udzielenia zamówienia w wykonaniu umowy ramowej będzie upoważniony zamawiający, który albo przeprowadził postępowanie i zawarł daną umowę ramową, albo został w niej wskazany (w ogłoszeniu o zamówieniu) przez zamawiającego, który przeprowadził postępowanie o zawarcie umowy ramowej (zamawiający centralny, który prowadzi stałą działalność w zakresie zawierania umów ramowych na rzecz zamawiających, stosownie do przepisu art. 44 ustawy lub konsorcjum zakupowe po stronie zamawiających stosownie do przepisu 38 ustawy). Na mocy art. 44 ust. 3 pkt c zamawiający, na rzecz których działa zamawiający centralny w zakresie zawierania umów ramowych, mogą nabywać roboty budowlane, dostawy lub usługi na podstawie umowy ramowej zawartej przez tego centralnego zamawiającego, na warunkach przewidzianych w art. 44 ustawy.
  2. Zasady równego traktowania i przejrzystości w zamówieniach publicznych wykluczają możliwość powierzenia wykonania zamówienia podmiotowi, który nie był uczestnikiem postępowania i nie przeszedł weryfikacji co do spełnienia warunków postawionych wykonawcom w danym postępowaniu, chyba że ma miejsce sukcesja prawna lub zmiana wykonawcy była uprzednio przewidziana w dokumentach postępowania. Procedura zawarcia umowy ramowej służy wyselekcjonowaniu wykonawcy/wykonawców przyszłego zamówienia publicznego i, w efekcie, ustala strony przyszłej umowy w sprawie zamówienia, a te podlegają w pełni zasadzie, która zakazuje dowolnego zastąpienia wykonawcy przez inny podmiot. Zgodnie z dyrektywą 2014/24/UE w szczególności nie jest dopuszczalne, aby nowi wykonawcy mogli przystąpić do umowy ramowej po jej zawarciu (p. 60 preambuły do dyrektywy 2014/24/UE).
  3. Zasady równego traktowania i niedyskryminacji w dostępie do zamówienia publicznego wymagają, by wszyscy ubiegający się o zamówienie wykonawcy mieli takie same szanse przy formułowaniu swych ofert, z czego wynika wymóg, by propozycje wszystkich kandydatów były poddane tym samym warunkom. Ponieważ w ramach konkurencyjnej procedury dla wyłonienia wykonawcy – strony umowy ramowej dochodzi do ustalenia warunków przyszłego zamówienia (w stopniu wynikającym z okoliczności sprawy), w przypadku ich zmiany zastosowanie znajdą zasady dotyczące zmiany umowy w sprawie zamówienia.
  4. Kwestie dopuszczalnych zmian do umowy w sprawie zamówienia publicznego regulują przepisy art. 454455 ustawy zawarte w dziale VII rozdziału 3. Wynika z nich, że do umowy w sprawie zamówienia publicznego można wprowadzić jedynie takie zmiany, które albo były przewidziane w dokumentacji postępowania, albo nie mają charakteru zmian istotnych. Cecha istotności oceniana jest w odniesieniu do warunków danego zamówienia oraz postępowania prowadzonego w celu jego udzielenia. Komentowany przepis art. 312 w zasadzie powtarza zasadę wyrażoną w art. 454 ustawy, która mówi, że wprowadzenie istotnej zmiany do umowy w sprawie zamówienia publicznego jest niedozwolone.
02.01.2020
06.02.2021