Komentarz do art. 332 ustawy

Komentarz do art. 332 ustawy

Wszystkie osoby wykonujące czynności po stronie zamawiającego – zarówno kierownik, jak i upoważniona przez niego osoba prowadząca postępowanie – podlegają wyłączeniu, jeżeli po ich stronie występuje konflikt interesów. Jest on określany w taki sam sposób, w jaki określa się przesłanki wyłączenia osób przygotowujących postępowanie o udzielenie zamówienia, przepis art. 56 stosuje się bowiem odpowiednio. Więcej na ten temat w komentarzu do wskazanego przepisu. Takie same zasady obowiązują na podstawie art. 335 ust. 3 w stosunku do członków sądu konkursowego.

10.06.2020
10.06.2020
Hanna Drynkorn