Art. 332

Do osób wykonujących czynności po stronie zamawiającego przepis art. 56 stosuje się odpowiednio