Art. 333

 1. Zamawiający organizuje konkurs na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu konkursu.
 2. Regulamin konkursu określa, w szczególności:
  1. nazwę oraz adres zamawiającego;
  2. rodzaj pracy konkursowej i procedurę przeprowadzenia konkursu;
  3. opis przedmiotu konkursu;
  4. maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej;
  5. wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu;
  6. informację o podmiotowych środkach dowodowych potwierdzających spełnianie wymagań;
  7. sposób komunikowania się zamawiającego z uczestnikami konkursu oraz przekazywania podmiotowych środków dowodowych, wyjaśnień lub informacji;
  8. sposób oraz termin składania opracowań studialnych albo prac konkursowych w przypadku konkursu nieograniczonego albo wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, w przypadku konkursu ograniczonego;
  9. zakres rzeczowy i formę opracowania oraz sposób prezentacji pracy konkursowej;
  10. kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów;
  11. kryteria oceny opracowań studialnych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, w przypadku, o którym mowa w art. 329 ust. 3;
  12. skład sądu konkursowego;
  13. rodzaj i wysokość nagród;
  14. termin wypłacenia nagrody pieniężnej lub wydania nagrody rzeczowej;
  15. wysokość zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot;
  16. postanowienia przyszłej umowy dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych do wybranej pracy wraz ze szczegółowym określeniem pól eksploatacji prac konkursowych;
  17. maksymalną kwotę zwrotu kosztów za przygotowanie i złożenie pracy konkursowej, jeśli konkurs zostanie unieważniony, w okolicznościach o których mowa w art. 355 ust. 4;
  18. sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu;
  19. pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących uczestnikom konkursu.
 3. W przypadku konkursu, o którym mowa w art. 326 pkt 2, regulamin konkursu:
  1. może nie zawierać informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 13;
  2. zawiera także informacje o:
   1. planowanym terminie zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej,
   2. przedmiocie usługi, która ma być realizowana w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia, na podstawie wybranej pracy konkursowej,
   3. istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego,
   4. podstawach wykluczenia z postępowania oraz warunkach udziału w postępowaniu, które zostaną określone w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia,
   5. orientacyjnym terminie realizacji usługi.
 4. Zamawiający udostępnia regulamin konkursu na stronie internetowej prowadzonego konkursu.