Komentarz do art. 337 ustawy

Komentarz do art. 337 ustawy

  1. Sąd konkursowy jest złożony z osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie, by ocenić prace konkursowe pod względem specjalistycznym. Co istotne, decyzja sądu konkursowego nie stanowi formalnie czynności zamawiającego, która podlegałaby zaskarżeniu w ramach standardowej ścieżki odwoławczej. Odwołanie do KIO przysługuje bowiem w przypadku niezgodnej z ustawą czynności zamawiającego, a rozstrzygnięcie sądu konkursowego taką nie jest. Nie bazuje ono bowiem na przepisach prawa, ale na wiedzy specjalistycznej w danej dziedzinie, jak również z pewnością niejednokrotnie na innych kryteriach związanych z kunsztem wykonywania twórczej profesji.
  2. Uczestnik konkursu nie jest jednak całkowicie pozbawiony możliwości zakwestionowania wyniku konkursu. Nad prawidłowością prac sądu, tj. zgodnością konkursu z przepisami ustawy oraz regulaminem konkursu, czuwa kierownik zamawiającego bądź osoba przez niego upoważniona. Taka osoba dokonuje weryfikacji werdyktu sądu konkursowego i może konkurs unieważnić bądź zatwierdzić jego rozstrzygnięcie. Warto podkreślić, że kierownik zamawiającego nie może ingerować w ocenę prac ani samodzielnie usuwać stwierdzonej przez siebie wady w pracach sądu konkursowego. Zarówno decyzja o unieważnieniu, jak i o zatwierdzeniu rozstrzygnięcia konkursu stanowią formalnie czynność zamawiającego podlegającą zaskarżeniu w drodze odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.
18.06.2020
18.06.2020
Hanna Drynkorn