Art. 337

Kierownik zamawiającego albo osoba przez niego upoważniona sprawuje nadzór nad sądem konkursowym w zakresie zgodności konkursu z przepisami ustawy i regulaminem konkursu, w szczególności:

  1.  unieważnia konkurs;
  2. zatwierdza rozstrzygnięcie konkursu.