Komentarz do art. 343 ustawy

Komentarz do art. 343 ustawy

  1. Omawiany przepis odnosi się do konkursu ograniczonego, tj. takiego, w ramach którego składanie prac konkursowych poprzedza dokonywana przez zamawiającego weryfikacja pod względem formalnym podmiotów, które złożyły wnioski o dopuszczenie do konkursu. 
  2. Wyznaczenie terminu na składanie wniosków musi uwzględniać czas niezbędny na złożenie wymaganych podmiotowych środków podmiotowych – tj. dokumentów, które będą stanowiły dowód na spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jak również braku spełnienia przesłanek wykluczenia. Obok tej ogólnej dyrektywy przepis wyznacza minimalne terminy na składanie wniosków. W postępowaniu powyżej progów unijnych nie może być on krótszy niż 21 dni od dnia przekazania do publikacji ogłoszenia o konkursie, w postępowaniach poniżej progów termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w BZP.
  3. Na podstawie odesłania do odpowiedniego stosowania art. 148 dotyczącego przetargu ograniczonego, zamawiający może z góry ograniczyć liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania prac konkursowych. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie takie powinno zostać ustanowione już w regulaminie konkursu. Liczba wykonawców, którzy zostaną dopuszczeni do składania prac powinna zapewnić konkurencję i nie powinna być mniejsza niż 5. W przypadku ograniczenia liczby wykonawców zaproszonych do składania prac zamawiający musi określić kryteria selekcji, które pozwolą wyłonić uczestników drugiego etapu. Zgodnie z odpowiednio stosowanym art. 145, zamawiający nie może zapoznać się z zawartością wniosków przed upływem terminu na ich składanie.
  4. Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie uczestnicy zaproszeni do ich składania, tj. ci, których wnioski nie zostały odrzucone. W ustępie 3 wymienione są przesłanki uzasadniające odrzucenie wniosku.
12.08.2020
12.08.2020
Hanna Drynkorn