Komentarz do art. 360 ustawy

Komentarz do art. 360 ustawy

  1. Przepisy proceduralne dotyczące prowadzenia postępowań na zamówienia klasyczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub wyższej od 750 000 euro netto są złagodzone.
  2. Zamawiający, organizując takie postępowanie, może nie stosować:
  • obowiązku powołania komisji przetargowej, o którym mowa w art. 53,
  • obowiązku składania JEDZ, o którym mowa w art. 125 ust. 1,
  • minimalnych terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, określonych w art. 138, art. 144, art. 151, art. 158, art. 162, art. 176, art. 194 oraz art. 196,
  • obowiązku żądania dokumentów jako podmiotowego środka dowodowego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o czym mowa w art. 124 pkt 1 (zamawiający może więc poprzestać na żądaniu w tym zakresie oświadczenia własnego wykonawcy sporządzonego według wzoru określonego przez zamawiającego, na przykład w postaci oświadczenia zawartego w treści formularza oferty),
  • przesłanek wyboru trybu udzielenia zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, o których mowa w art. 153, oraz w trybie dialogu konkurencyjnego, o których mowa w art. 170.
16.09.2020
16.09.2020
Anna Prigan